Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht

De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle U10-gemeenten. De insteek van de monitor is de veronderstelling dat de sociale kracht van het collectief van burgers wordt bepaald door zeven componenten die betrekking hebben op enerzijds de omgeving waarin men leeft (beleving van leefbaarheid en veiligheid in een wijk of buurt, collectieve zelfredzaamheid) en anderzijds op de persoonlijke situatie en deelname aan de maatschappij (mate van (niet-) eenzaamheid, financiële zelfredzaamheid, participatie en individuele zelfredzaamheid).

Voor deze componenten zijn op basis van de onderliggende vragen indicatoren opgesteld. De indicatoren zijn samengestelde waarden op een schaal van 0 tot 10, nodig om de score voor sociale kracht te kunnen berekenen. De indicatoren hebben vooral een relatieve waarde, zodat vergelijkingen gemaakt kunnen worden in de tijd of tussen gebieden. De indicatoren lopen van ‘slecht’ naar ‘goed’: hoe hoger de waarde, hoe beter. Het zijn echter géén rapportcijfers. Daarom kunnen de indicatoren voor veiligheid en leefbaarheid afwijken van de (direct gevraagde) rapportcijfers uit de monitor veiligheid en leefomgeving!

Wmo Cliëntervaringsonderzoek

Wij bieden u onderzoek op maat waarbij wij naast het verplichte deel van de vragenlijst afhankelijk van uw wensen en behoeften aanvullende vragen in de vragenlijst op kunnen nemen. Ook kunt u ervoor kiezen om een aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren. Hierbij gaan wij in gesprek met de cliënten om te achterhalen welke ervaringen men heeft, wat het effect is van de ondersteuning en waar men tegenaan loopt in het kader van de ondersteuning.

Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Er wordt onder andere ingegaan op huishoudelijke hulp, vervoervoorzieningen, woningaanpassingen en de regiotaxi.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor vragenlijsten opgesteld. Een deel van de vragen is verplicht, een deel optioneel. Dankzij deze standaard verplichte vragenlijst is het goed mogelijk de resultaten van het Wmo Cliëntervaringsonderzoek te vergelijken tussen gemeenten en regio’s. Daarnaast verzorgen wij de aanlevering van de gegevens bij het ministerie van VWS.

Terug naar onze producten