Terug naar onze artikelen

Goede score voor Sociale Kracht in Houten

Inwoners van Houten scoren over het algemeen goed als het gaat om hun sociale kracht. Gemiddeld bedraagt die 7,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht die vandaag is gepresenteerd. De monitor geeft inzicht in de eigen kracht van inwoners én in de samenkracht van burgers in buurten, wijken of kernen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, in het bijzonder binnen het sociaal domein.

Voor de monitor is een enquête gehouden onder inwoners van 16 jaar of ouder. Zij zijn bevraagd over zes aspecten die sociale kracht bepalen: zelfredzaamheid, participatie, sociaal-economische status, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Houten wordt gemiddeld genomen als veilig ervaren (score 8,6). Bewoners kunnen zich behoorlijk goed redden (8,3) en hebben veelal een hoge sociaal economische status (8,0). De leefbaarheid wordt over het algemeen positief gewaardeerd (7,5). Veel bewoners doen actief mee, participeren in de samenleving (7,5). Alleen de collectieve zelfredzaamheid, het zorgen voor elkaar, zou nog wat meer van de grond moeten komen (5,9).

De gemeente heeft vanaf 2002 iedere twee jaar een monitor uitgevoerd over de wijze waarop de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren. Vanwege veranderende beleidsprioriteiten, onder andere door de decentralisaties in het sociaal domein, heeft de gemeente samen met de onderzoeksbureaus Dimensus en Lokaal Centraal de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld.

08/12/2015
Hans Verhorst

Inwoners van Houten scoren over het algemeen goed als het gaat om hun sociale kracht. Gemiddeld bedraagt die 7,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht die vandaag is gepresenteerd. De monitor geeft inzicht in de eigen kracht van inwoners én in de samenkracht van burgers in buurten, wijken of kernen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, in het bijzonder binnen het sociaal domein.

Voor de monitor is een enquête gehouden onder inwoners van 16 jaar of ouder. Zij zijn bevraagd over zes aspecten die sociale kracht bepalen: zelfredzaamheid, participatie, sociaal-economische status, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Houten wordt gemiddeld genomen als veilig ervaren (score 8,6). Bewoners kunnen zich behoorlijk goed redden (8,3) en hebben veelal een hoge sociaal economische status (8,0). De leefbaarheid wordt over het algemeen positief gewaardeerd (7,5). Veel bewoners doen actief mee, participeren in de samenleving (7,5). Alleen de collectieve zelfredzaamheid, het zorgen voor elkaar, zou nog wat meer van de grond moeten komen (5,9).

De gemeente heeft vanaf 2002 iedere twee jaar een monitor uitgevoerd over de wijze waarop de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren. Vanwege veranderende beleidsprioriteiten, onder andere door de decentralisaties in het sociaal domein, heeft de gemeente samen met de onderzoeksbureaus Dimensus en Lokaal Centraal de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld.

Pilotgemeente

De gemeente Houten is bij de ontwikkeling van de Monitor Sociale Kracht pilotgemeente geweest voor de regio. De monitor wordt nu ook in een groot aantal regiogemeenten uitgevoerd zodat zij straks ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd. Dit biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Gemeenten zijn vanaf 2015 voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de ondersteuning aan jeugdigen, chronisch zieken, ouderen en mensen met arbeidsvermogen. Aan gemeenten de taak om een sociale infrastructuur neer te zetten voor mensen die hulp nodig hebben.

Het nieuwe stelsel leunt echter niet louter op overheidsvoorzieningen, maar vereist dat mensen elkaar zoveel mogelijk helpen. De inwoners worden nadrukkelijk aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht en op die van hun netwerk en omgeving.

Om deze nieuwe sociale infrastructuur te kunnen neerzetten, is inzicht nodig in de eigen kracht én de samenkracht van burgers in wijken, kernen of buurten, maar ook in aanknopingspunten voor het stimuleren en aanspreken van deze sociale kracht.

Over de kwaliteit van wijken of buurten, in termen van leefbaarheid en veiligheid, is veel bekend, maar deze informatie alleen biedt onvoldoende inzicht in waar de kracht van de bewoners zit en hoe deze benut, ingezet en gestimuleerd kan worden. Met de nieuwe Monitor Sociale Kracht wordt hier wel beter zicht op gekregen.

De Monitor Sociale Kracht en het bijbehorend tabellenboek zijn op de site van de gemeente Houten te downloaden:

https://www.houten.nl/burgers/cultuur-en-vrije-tijd/feiten-en-cijfers/onderzoeken/welzijn-gezondheid-en-onderwijs/


Link delen

08/12/2015
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.