Terug naar onze artikelen

Ontmoeten op rollatorafstand: vernieuwende integrale aanpak brengt wijken in beweging!

Geprikkeld door de vraag van rijksbouwmeester Floris van Alkemade hebben wij ons in 2017 met een multidisciplinair team aangemeld voor de landelijke  prijsvraag Who Cares. Met de gecombineerde deskundigheid  op het gebied van bouwkunde en architectuur, beleidsgericht onderzoek, won en en zorg en het opzetten van een vrijwilligersplatform hebben we een innovatief  plan ontwikkeld  om het leefbaarheid van wijken en het welbevinden van bewoners te bevorderen. We zijn met dit plan doorgedrongen tot de eindronde.

02/03/2018
Hans Verhorst

Geprikkeld door de vraag van rijksbouwmeester Floris van Alkemade hebben wij ons in 2017 met een multidisciplinair team aangemeld voor de landelijke  prijsvraag Who Cares. Met de gecombineerde deskundigheid  op het gebied van bouwkunde en architectuur, beleidsgericht onderzoek, won en en zorg en het opzetten van een vrijwilligersplatform hebben we een innovatief  plan ontwikkeld  om het leefbaarheid van wijken en het welbevinden van bewoners te bevorderen. We zijn met dit plan doorgedrongen tot de eindronde.

naar aanleiding  van de landelijke prijsvraag Who Cares:

Ontmoeten op rollatorafstand: vernieuwende integrale aanpak brengt wijken in beweging !

Geprikkeld door de vraag van rijksbouwmeester Floris van Alkemade hebben wij ons in 2017 met een multidisciplinair team aangemeld voor de landelijke  prijsvraag Who Cares. Met de gecombineerde deskundigheid  op het gebied van bouwkunde en architectuur, beleidsgericht onderzoek, won en en zorg en het opzetten van een vrijwilligersplatform hebben we een innovatief  plan ontwikkeld  om het leefbaarheid van wijken en het welbevinden van bewoners te bevorderen. We zijn met dit plan doorgedrongen tot de eindronde.

Buurten verliezen hun sociale samenhang,  integra tie blijft uit en eenzaamheid van ouderen neemt toe. Vooral in de wederopbouwwijken waar vergri jzing hard toeslaat en verloedering op de loer licht, zi jn de problemen groat. Tach bieden veel van deze wijken ook kansen: kansen om contacten  te bevorderen, mensen in beweging te krijgen en zo gezondheid te bevorderen, kansen om de woningvoorraad te moderniseren  en kansen voor vergroting van leefbaarheid en veiligheid en de economische potenties van de wi jk! Burgerinitiatieven hebben ons geleerd dat als mensen letterlijk en figuurlijk in beweging komen, ze tot veel in staat zijn. Door te luisteren naar de inwoners, hun behoeften en wensen te inventariseren, door te kijken water kan met de huidige woningvoorraad, de bestaande infrastructuur en voorzieningen en door te zoeken naar potenties van de wijk en de wijkbewoners, ontstaat  een integrale visie op basis van draagvlak en duurzaamheid. Dat maakt gerichte investeringen mogelijk.

Inventarisatie  water speelt in de wijk vormt het startpunt: wat willen de bewoners en welke inzet willen ze leveren? Daarvoor voeren we eerst een onderzoek uit met een grondige wijkanalyse, waarbij ook wordt gekeken naar bestaande ontmoetingspunten zoals een winkel, een basisschool of een kerkgebouw. Kern van het plan is dat we uiteindelijk een grid van ontmoetingspunten realiseren die we 'lokalen'  noemen. Vanaf ieder punt in de wi jk is er binnen een rollatorcirkel van ca. 300 meter een lokaal bereikbaar. De lokalen hebben zeer diverse verschijningsvormen  maar zijn bedoeld voor iedereen en er is koffie, een toilet, internet  en ruimte voor een praatje. Inwoners, verenigingen, maatschappeli jke organisaties en ondernemers  zorgen samen voor de invulling van de lokalen. Alle lokalen samen vormen een netwerk en worden gefaciliteerd en gecoi:irdineerd vanuit een punt. Om bewoners te motiveren en in beweging te brengen wordt ieders inbreng gewaardeerd volgens het concept Volontario: vrijwillige inzet wordt beloond. Zo worden de lokalen van en voor de wijk. De lokalen kunnen vaak met kleine ingrepen en beperkte financiele middelen op korte termijn worden gerealiseerd. De winst van deze integrale aanpak is moeilijk in geld uit te drukken, maar manifesteert  zich door verlevendiging van de wijk, participatie van burgers, bevorderen van zelfredzaamheid,  verbetering van de leefbaarheid, meer integratie en sociale cohesie, meer beweging en gezondheid, zorg in de buurt, stimuleren van de buurteconomie en duurzaamheid.  De wijk komt letterlijk en figuurlijk in beweging!

Meer informatie:  www.arches.nl/lokaal


Link delen

02/03/2018
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.