Wonen

Dimensus heeft veel ervaring met onderzoek en beleidsondersteuning op het gebied van wonen.

Dimensus kan u ondersteunen met het ontwikkelen van concreet woonbeleid voor uw locaties. Door een combinatie van onderzoek, gebiedspromotie en -communicatie en vooral het samen nadenken over de gewenste woning in een passende omgeving, wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woonbuurt. Dit doen we aan de hand van het Woonwaarde-model, dat is opgebouwd uit verschillende stappen die leiden tot directe concrete resultaten waarmee u aan de slag kunt.

Dimensus heeft ook veel ervaring met draagvlakonderzoek bij bijvoorbeeld het plaatsen van kwetsbare groepen, zoals asielzoekers, verslaafden en dak- en thuislozen. Buurtbewoners zijn hier in eerste instantie vaak fel op tegen. Toch ligt bij veel gemeenten de opgave om kwetsbare bewoners te plaatsen. Wij bieden een methode aan om in kaart te brengen welke vorm het probleem aanneemt, om vervolgens richting een integrale oplossing te werken. Onze aanpak speelt in op het wegnemen van de onzekerheid bij burgers die ontstaat bij een heersend gevoel van onvoldoende betrokkenheid en samenwerking en bij een gebrek aan informatie.

Met de omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Dit moet eraan bijdragen dat de fysieke leefomgeving zo goed mogelijk ingericht is, rekening houdend met de lokale situatie. De fysieke leefomgeving is in stad A anders dan in dorp B. De samenhang tussen milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving moet vergroot worden en burgers en stakeholders kunnen in een vroeg stadium meedenken met de planvorming. Wilt u als gemeente inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de burgers? Door middel van onderzoek kunnen wij ervoor zorgen dat u weet wat de wensen en behoeften van de burgers zijn.

Een greep uit de onderzoeken die wij voor verschillende organisaties uitvoeren:

Terug naar onze expertisegebieden