In de afgelopen weken heeft Dimensus een dertigtal (online) gesprekken gevoerd met teams die werkzaam zijn bij de gemeente Oosterhout. Sinds 2019 is de gemeente meer richting het ‘nieuwe werken’ gegaan, waarbij toegankelijkheid en transparantie centraal zijn komen te staan. Na bijna een jaar werd het tijd om de tussenbalans op te maken. In […]

  Met het project ‘Toekomstgerichte erven’ toont de provincie Overijssel de ambitie om alle erven in het buitengebied in de provincie klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. Erfeigenaren worden gestimuleerd om hun erf in één keer structureel te verduurzamen en […]

  Het uitvoeren van huurdersonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het kunnen vertegenwoordigen van de mening van huurders. Huurdersverenigingen kunnen op deze manier goed inzichtelijk krijgen wat er leeft onder huurders om zo hun belangen te behartigen. Zo heeft Dimensus onlangs onderzoek uitgevoerd voor De Huurdersraat, de organisatie die opkomt voor de belangen van […]

  Het onderzoek bij Geynwijs – het loket voor Wmo en jeugdhulp bij de Gemeente Nieuwegein – is weer afgerond. Dimensus voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit bij zowel cliënten als medewerkers van Geynwijs. Hierbij wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulp- en zorgverlening van het vorige jaar. De verbeterslag die in de afgelopen jaren […]

  In het najaar van 2019 hebben we ook in de gemeente Overbetuwe onze Monitor Sociale Kracht uitgevoerd. Het onderzoek brengt de beleving van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit van wijken en dorpen in kaart vanuit het perspectief van de bewoners, aan de hand van een enquête. Dit laat problemen zien die op het wijk- […]

  ‘In welke mate speelt duurzaamheid bij de inwoners van de gemeente Altena?’ Dat was de vraag die centraal stond in het duurzaamheidsonderzoek dat Dimensus heeft uitgevoerd in de gemeente Altena. Onlangs hebben wij de resultaten gepresenteerd aldaar. Zo blijkt dat twee derde van de inwoners van Altena die meededen aan het onderzoek bezorgd is […]