Inzet van erfcoaches in Overijssel: een tussenevaluatie

 

Met het project ‘Toekomstgerichte erven’ toont de provincie Overijssel de ambitie om alle erven in het buitengebied in de provincie klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. Erfeigenaren worden gestimuleerd om hun erf in één keer structureel te verduurzamen en te verbeteren. Om de erfeigenaren te ondersteunen en het proces van verbetering te versnellen heeft de provincie de ‘erfcoach’ geïntroduceerd. De erfcoach kan door haar/zijn deskundigheid en netwerk vaak meer bereiken en helpt de erfeigenaar met het maken van keuzes door hun vragen scherp te krijgen en tot actie over te gaan. Ze informeren de eigenaren over subsidies en brengen ze waar nodig in contact met de juiste instanties of personen om ze op gang te helpen. Vanaf medio 2019 zijn de erfcoaches actief en hebben ze veel erfeigenaren bezocht en op weg geholpen.

Dimensus is gevraagd om een tussenevaluatie uit te voeren van het erfcoach-project en na te gaan in hoeverre de erfcoaches een meerwaarde hebben in het verbeterproces. Aan de hand van een korte online enquête en individuele gesprekken met erfeigenaren en gemeenten achterhalen we wat de erfeigenaren van de inzet van de coach vinden, welke eigenschappen men van belang vindt en of de coach daadwerkelijk geleid heeft tot een (andere) aanpak, tot betere keuzes en/of tot versnelling van het proces.

 

Geef een reactie