Aan de slag met uw cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) en Jeugdhulp 2017

Lees meer

Enqueteurs gezocht: ‘Veilig uitgaan in Utrecht’ 2018

Lees meer

Prijsvraag 'Who Cares': Geleen, lokaal voor iedereen!

Lees meer

Stewards zorgen voor betere doorstroming in sluizen

Lees meer

De Evenementenmonitor van Dimensus

Lees meer

Het Alumni-onderzoek gaat weer starten!

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Lees meer

Referendum: Een nieuwe gemeente, een nieuwe naam

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving

Lees meer

Goede score voor Sociale Kracht in Houten

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek: wij brengen ervaringen voor u in beeld

Lees meer

De ideale formatie

Lees meer

Ontmoeten op rollatorafstand: vernieuwende integrale aanpak brengt wijken in beweging!

Lees meer

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015

leefbaarheid en veiligheid Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal

bedrijven en voorzieningen Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen

recreatie en toerisme Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht

zorg en welzijn Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU:

overige beleidsthema’s Bekijk het project

Evaluatie Stichting Geynwijs

zorg en welzijn Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 2015

recreatie en toerisme Bekijk het project
 
Bekijk snel:
Uitgelicht Laatste nieuws Laatste projecten

Monitor Sociale Kracht 16/12/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen16/03/2016|Projecten

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015 19/07/2016|Projecten

In de module veiligheid en leefomgeving worden de volgende thema’s onderzocht: leefbaarheid van een buurt, betrokkenheid bij de buurt, burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, beleving van buurtproblemen, veiligheidsbeleving, relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De module , wonen en verhuizen zoomt in op de tevredenheid ten aanzien van de gehuurde of koopwoning en eventuele verbouw- of verhuisplannen en redenen hiervoor. De module sociale kracht onderzoekt de zelfredzaamheid , de participatie en sociale contacten van inwoners op buurt en/of wijkniveau. De enquêteresultaten worden gebruikt om te bekijken wat de diverse gemeenten nog meer kunnen doen om de wijken en buurten veiliger en leefbaarder te maken en hoe de sociale kracht kan worden benut en bevorderd.

Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 201517/09/2015|Projecten

De enquêteurs van Dimensus hebben met name in augustus maar ook in september op vooraf vastgestelde tijden en parkeerplaatsen gewerkt. Door respondenten ook potentiële winnaars te maken van een weekend Zeeland waren deelnemers – hoewel “bepakt en bezakt” en ook met kinderen – veelal toch bereid hun medewerking te verlenen. In totaal zijn 1000 enquêtes afgenomen om een goed beeld te verkrijgen van behoeften en wensen van gebruikers.

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 19/07/2016|Projecten

Niet alleen komt het contact met alumni ten goede aan de kwaliteit van de opleiding en kan het de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij kunnen meer betekenen! Alumni kunnen een rol spelen door ervaringen te delen in gastcolleges en studenten te begeleiden in het proces van hun studiekeuze. Daarnaast beschikken alumni over een netwerk, waarbij zij huidige studenten van dienst kunnen zijn bij het vinden van een afstudeerplek, stage of zelfs een baan! Zo dragen alumni ook al snel bij aan de profilering en reputatie van de opleiding.

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal16/12/2015|Projecten

De ondernemerspeiling focust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen aanvullende vragen worden opgenomen in de ondernemerspeiling. Aanvullend onderzocht Dimensus onder andere de ervaring van ondernemers met de gemeentelijke regelgeving en lasten, hun oordeel over de bedrijfsomgeving en de staat van de openbare ruimte en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeente.

Bekijk het project

Evaluatie Stichting Geynwijs26/07/2016|Projecten

Het onderzoek is verdeeld in twee fases uitgevoerd. De focus lag op de effecten voor de inwoners van Nieuwegein (fase 1) en het behalen van de doelstellingen van de brede toegang (tot zorg, welzijn etc.) via Geynwijs (fase 2). De professioneel betrokkenen hebben we in fase 1 gevraagd te redeneren vanuit het perspectief van de inwoners, in fase 2 zijn de vragen beantwoord vanuit het perspectief van hun professionele betrokkenheid.

Bekijk het project

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving30/10/2014|Nieuws

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht11/11/2014|Nieuws

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

Lees meer

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok11/11/2014|Nieuws

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Lees meer

Goede score voor Sociale Kracht in Houten08/12/2015|Nieuws

Inwoners van Houten scoren over het algemeen goed als het gaat om hun sociale kracht. Gemiddeld bedraagt die 7,7 op een schaal van 0 tot 10. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht die vandaag is gepresenteerd. De monitor geeft inzicht in de eigen kracht van inwoners én in de samenkracht van burgers in buurten, wijken of kernen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het evalueren van bestaand beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid, in het bijzonder binnen het sociaal domein.

Voor de monitor is een enquête gehouden onder inwoners van 16 jaar of ouder. Zij zijn bevraagd over zes aspecten die sociale kracht bepalen: zelfredzaamheid, participatie, sociaal-economische status, collectieve zelfredzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Houten wordt gemiddeld genomen als veilig ervaren (score 8,6). Bewoners kunnen zich behoorlijk goed redden (8,3) en hebben veelal een hoge sociaal economische status (8,0). De leefbaarheid wordt over het algemeen positief gewaardeerd (7,5). Veel bewoners doen actief mee, participeren in de samenleving (7,5). Alleen de collectieve zelfredzaamheid, het zorgen voor elkaar, zou nog wat meer van de grond moeten komen (5,9).

De gemeente heeft vanaf 2002 iedere twee jaar een monitor uitgevoerd over de wijze waarop de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt ervaren. Vanwege veranderende beleidsprioriteiten, onder andere door de decentralisaties in het sociaal domein, heeft de gemeente samen met de onderzoeksbureaus Dimensus en Lokaal Centraal de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld.

Lees meer

Het Alumni-onderzoek gaat weer starten!06/09/2016|Nieuws

Dit jaar gaat Dimensus beleidsonderzoek weer starten met het alumni-onderzoek! Het aanbod van opleidingen wordt groter en studenten kiezen bewuster sinds de invoering van het leenstelsel. De concurrentie neemt toe en opleidingen staan voor de uitdaging om actueel te blijven – sluiten ze nog wel genoeg aan op de arbeidsmarkt? Eén van de beste informatiebronnen zijn de oud-studenten zelf.

Lees hieronder verder over hoe we dit samen kunnen aanpakken!

Lees meer

Stewards zorgen voor betere doorstroming in sluizen27/09/2016|Nieuws

Afgelopen zomer hebben we een leuk onderzoek gedaan voor Rijkswaterstaat. Jaarlijks passeert een groot aantal recreatievaarders de Nederlandse sluizen. Rijkswaterstaat zet sinds enkele jaren in het hoogseizoen stewards in bij een aantal drukke sluizen in Nederland, met als doel de doorvaart in de sluizen sneller en veiliger te laten verlopen. Het effect van de inzet van de stewards is afgelopen zomer onderzocht, daarvoor is ook de mening gevraagd van de vaarders.  In de vorm van een nulmeting zonder stewards en een vervolgmeting mét de stewards aan de sluis, hebben wij het effect van deze helpende handen vast kunnen stellen.

 

Lees meer

Aan de slag met uw cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) en Jeugdhulp 201705/01/2017|Nieuws

In 2017 verzorgt Dimensus samen met bureau Companen de verplichte cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten; als op zichzelf staande quick scan of als onderdeel van een uitgebreider onderzoek. Companen heeft voor veel opdrachtgevers het cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl naar tevredenheid uitgevoerd. Desgewenst kunnen we dit onderzoek ook combineren met het CEO Jeugd.

Heeft u al nagedacht hoe u het onderzoek in 2017 wilt inrichten? En heeft u al nagedacht over onderwerpen waar u meer zicht op wilt hebben?

 

Lees meer

Referendum: Een nieuwe gemeente, een nieuwe naam 09/01/2017|Nieuws

Dimensus Beleidsonderzoek hielp via een burgerreferendum de gemeente Werkendam, Woudrichem en Aalburg bij het ontdekken van hun nieuwe gezamenlijke naam. Vanaf 1 januari 2019 zullen zij samengaan onder de naam Altena.

 

 

Lees meer

De Evenementenmonitor van Dimensus10/01/2017|Nieuws

Wilt u meer inzage in het succes van uw evenementen en hoe ze verder kunnen groeien? Bent u benieuwd wat uw evenementen doen met het imago van uw stad?

Maak dan gebruik van de evenementenmonitor van Dimensus.

Lees meer

De ideale formatie 16/05/2017|Nieuws

U bent van harte uitgenodigd voor een inhoudelijke én lichtvoetige netwerkbijeenkomst op 18 mei . 

Waar zouden we zijn zonder onderzoek? ‘Voorspellen’ wordt steeds gecompliceerder. Nieuwe innovatieve vormen van onderzoek zijn onmisbaar. Dat is precies wat onderzoeksbureau Dimensus en adviesbureau Companen nastreven. Na een soepele formatiefase zijn wij daarom sinds kort partners.

Om onze samenwerking met u te vieren presenteren wij u een menu van workshops in de Verkadefabriek. Sprekers Peter Boelhouwer en Anne-Jo Visser die hun visie geven op de woningmarkt en nieuwe impulsen voor kwetsbare wijken. En informatie over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van big data bij woningmarktonderzoek, de meerwaarde van datavisualisatie en alternatieve onderzoeksaanpakken vanwege enquêtemoeheid. Vanzelfsprekend zorgen wij voor bijpassende tapas en drankjes.

Lees meer

Prijsvraag 'Who Cares': Geleen, lokaal voor iedereen!01/06/2017|Nieuws

Staatssecretaris Van Rijn heeft maandag 8 mei de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek: wij brengen ervaringen voor u in beeld06/02/2018|Nieuws

Het gezamenlijke aanbod voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van Companen en Dimensus is afgelopen jaar positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Wellicht kunnen wij ook uw gemeente dit jaar ondersteunen met een quick scan. Veel gemeenten schakelen ons echter ook in voor een verdiepend kwalitatief onderzoek.

Lees meer

Ontmoeten op rollatorafstand: vernieuwende integrale aanpak brengt wijken in beweging!02/03/2018|Nieuws

Geprikkeld door de vraag van rijksbouwmeester Floris van Alkemade hebben wij ons in 2017 met een multidisciplinair team aangemeld voor de landelijke  prijsvraag Who Cares. Met de gecombineerde deskundigheid  op het gebied van bouwkunde en architectuur, beleidsgericht onderzoek, won en en zorg en het opzetten van een vrijwilligersplatform hebben we een innovatief  plan ontwikkeld  om het leefbaarheid van wijken en het welbevinden van bewoners te bevorderen. We zijn met dit plan doorgedrongen tot de eindronde.

Lees meer

Enqueteurs gezocht: ‘Veilig uitgaan in Utrecht’ 201806/03/2018|Nieuws

Voor de gemeente Utrecht doen wij onderzoek naar ‘veilig uitgaan in Utrecht’. Daarvoor zoeken wij enthousiaste enquêteurs die op 6 uitgaansavonden in maart enquêtes willen afnemen in de stad.

 

Lees meer

Enqueteurs gezocht: ‘Veilig uitgaan in Utrecht’ 201806/03/2018|Nieuws

Voor de gemeente Utrecht doen wij onderzoek naar ‘veilig uitgaan in Utrecht’. Daarvoor zoeken wij enthousiaste enquêteurs die op 6 uitgaansavonden in maart enquêtes willen afnemen in de stad.

 

Lees meer

Ontmoeten op rollatorafstand: vernieuwende integrale aanpak brengt wijken in beweging!02/03/2018|Nieuws

Geprikkeld door de vraag van rijksbouwmeester Floris van Alkemade hebben wij ons in 2017 met een multidisciplinair team aangemeld voor de landelijke  prijsvraag Who Cares. Met de gecombineerde deskundigheid  op het gebied van bouwkunde en architectuur, beleidsgericht onderzoek, won en en zorg en het opzetten van een vrijwilligersplatform hebben we een innovatief  plan ontwikkeld  om het leefbaarheid van wijken en het welbevinden van bewoners te bevorderen. We zijn met dit plan doorgedrongen tot de eindronde.

Lees meer

Cliëntervaringsonderzoek: wij brengen ervaringen voor u in beeld06/02/2018|Nieuws

Het gezamenlijke aanbod voor de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd van Companen en Dimensus is afgelopen jaar positief ontvangen door onze opdrachtgevers. Wellicht kunnen wij ook uw gemeente dit jaar ondersteunen met een quick scan. Veel gemeenten schakelen ons echter ook in voor een verdiepend kwalitatief onderzoek.

Lees meer

Prijsvraag 'Who Cares': Geleen, lokaal voor iedereen!01/06/2017|Nieuws

Staatssecretaris Van Rijn heeft maandag 8 mei de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Lees meer

De ideale formatie 16/05/2017|Nieuws

U bent van harte uitgenodigd voor een inhoudelijke én lichtvoetige netwerkbijeenkomst op 18 mei . 

Waar zouden we zijn zonder onderzoek? ‘Voorspellen’ wordt steeds gecompliceerder. Nieuwe innovatieve vormen van onderzoek zijn onmisbaar. Dat is precies wat onderzoeksbureau Dimensus en adviesbureau Companen nastreven. Na een soepele formatiefase zijn wij daarom sinds kort partners.

Om onze samenwerking met u te vieren presenteren wij u een menu van workshops in de Verkadefabriek. Sprekers Peter Boelhouwer en Anne-Jo Visser die hun visie geven op de woningmarkt en nieuwe impulsen voor kwetsbare wijken. En informatie over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van big data bij woningmarktonderzoek, de meerwaarde van datavisualisatie en alternatieve onderzoeksaanpakken vanwege enquêtemoeheid. Vanzelfsprekend zorgen wij voor bijpassende tapas en drankjes.

Lees meer

De Evenementenmonitor van Dimensus10/01/2017|Nieuws

Wilt u meer inzage in het succes van uw evenementen en hoe ze verder kunnen groeien? Bent u benieuwd wat uw evenementen doen met het imago van uw stad?

Maak dan gebruik van de evenementenmonitor van Dimensus.

Lees meer

Evaluatie Stichting Geynwijs26/07/2016|Projecten

Geynwijs – evaluatie van de sociale kaart van Nieuwegein

Stichting Geynwijs is de nieuwe vraagbaak voor alle inwoners van Nieuwegein met vragen over participatie, welzijn, wonen en zorg. Er bestaat behoefte aan inzicht in en actuele informatie over het verloop van de verschillende transities, zoals de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. In opdracht van de gemeente Nieuwegein voerde Dimensus een evaluatie uit onder inwoners en professioneel betrokkenen. Hoe vinden zij dat het opstartjaar is verlopen, welke bijdrage is geleverd aan de doelstellingen en vooral ook: wat zijn de ervaringen van de inwoners van Nieuwegein?

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015 19/07/2016|Projecten

In het najaar van 2015 voert Dimensus de tweejaarlijkse Gemeentelijke Beleidsmonitor (GBM) uit, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeenten Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Baarle-Nassau, Alphen Chaam en Zundert. Met behulp van de GBM kunnen we de beleving, beoordeling en behoeften van bewoners in kaart brengen ten aanzien van hun woonomgeving. Verschillende onderwerpen komen aan bod, maar de nadruk ligt op de woon- en leefomgeving, veiligheid en de sociale kwaliteit. De GBM meet dus meer dan alleen de veiligheidsbeleving van burgers en zoomt ook in op wat burgers voor de buurt en voor elkaar kunnen en willen doen.

Het gevoel van veiligheid in een wijk of buurt is ook groter als er meer sociale samenhang is. Tegelijkertijd kan worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden in het kader van de nieuwe Wmo 2015. 

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 19/07/2016|Projecten

Een optimale aansluiting en afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat ons aankomend talent met de juiste kennis en expertise kan worden uitgerust. Onderzoek onder alumni biedt opleidingen waardevolle informatie. De UU won er eerder de Nationale Alumniprijs mee! Onderzoek ook wat uw alumni willen en kunnen betekenen voor uw hogeschool of universiteit!

Bekijk het project

Vervolgmeting onderzoek `Nieuwe Minima´19/07/2016|Projecten

In 2014 hebben inwoners met een minimuminkomen aanspraak kunnen maken op de eenmalige uitkering koopkrachttegemoetkoming. Inwoners die niet eerder gebruik hebben gemaakt van een inkomensondersteuning van de gemeente konden via een speciaal aanvraagformulier deze eenmalige uitkering aanvragen. Deze huishoudens stonden voorheen bij de gemeente niet bekend als hulpbehoevende gezinnen. Deze 223 ‘nieuwe’ huishoudens hebben de eenmalige uitkering ontvangen. Voor de gemeente Oosterhout is het interessant om na te gaan wat de achtergronden zijn van deze nog redelijk onbekende groep voor de gemeente.

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen16/03/2016|Projecten

Voor de gemeente Heerlen ontwikkelden wij de evenementenmonitor. De gemeente Heerlen profileert zich als evenementenstad. Jaarlijks worden talrijke kleine en grote evenementen georganiseerd in en om de stad. Voor een aantal van deze evenementen verleent de gemeente subsidie, waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd. De evenementenmonitor is geïnitieerd om te onderzoeken of de gesubsidieerde evenementen in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoen en om meer inzicht te bieden in de effecten van evenementen in Heerlen.

Bekijk het project

Monitor Sociale Kracht 16/12/2015|Projecten

Om gemeenten handvatten te bieden voor het activeren van de eigen- en samenkracht van burgers heeft Dimensus Beleidsonderzoek, samen met Lokaal Centraal, de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld. Lokaal Centraal levert aan de hand van de resultaten van het onderzoek, concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar de gemeente direct mee aan de slag kan. 

De gemeente Houten is bij de ontwikkeling van de Monitor Sociale Kracht pilotgemeente geweest voor de regio. De monitor wordt nu ook in een groot aantal regiogemeenten uitgevoerd zodat zij straks ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd. Dit biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. 

Bekijk het project

Over Dimensus

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd.

Dimensus Beleidsonderzoek biedt producten op maat die zijn ontwikkeld voor én in samenspraak met beleidsmakers! Op wijk- en/of buurtniveau maken wij inzichtelijk waar zich welke problemen bevinden en bovenal waar kansen liggen; op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit, maar ook op andere beleidsterreinen. En natuurlijk kijken we kritisch naar budgetten; door waar mogelijk onderzoeken samen te voegen of gemeenten te faciliteren gezamenlijk op te trekken. Kortom: onderzoek waar u direct mee aan de slag kunt. Zo doen wij dat bij Dimensus!